ENCYCLOPEDIE VAN CONIFEREN

A Comprehensive Guide to Cultivars en soorten

Voorwaarden

1. Inleiding

 1. Gebruik van de term "Deurraam" in deze algemene voorwaarden betekent de Kingsblue Publishing Limited en elke onderneming of juridische entiteit die wordt beheerd door of onder algemene controle met Deurraam.
 2. www.conifer-encyclopedia.com (de "Website") wordt beheerd door de Kingsblue Publishing Limited.
 3. Door de toegang tot de Website u gaat ermee akkoord zich te houden aan alle van de volgende termen en voorwaarden voor gebruik van de Website. De Deurraam kan deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren de bepalingen en voorwaarden regelmatig. U mag niet wijzigen, aanvulling of wijziging van deze voorwaarden en bepalingen in enige wijze. U wordt geacht te hebben aanvaard elke gewijzigde gebruiksvoorwaarden als u maken gebruik van de Website blijven na een wijziging in de voorwaarden en bepalingen is geboekt.

2. Acceptable Use

 1. Door de Website die u gaat ermee akkoord te gebruiken voor wettige doeleinden te gebruiken. Gebruikers van de Website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten. Personen mag niet gebruiken de Website in rechtsgebieden waar toegang tot of gebruik van de Website of enig onderdeel ervan onwettig of verboden kan worden. Als u inbreuk op enige bepaling van deze voorwaarden en bepalingen, mag u de Website niet langer gebruiken. Deurraam kan naar eigen goeddunken weigeren toestemming tot toegang en gebruik van de Website. De Website kan niet worden gebruikt om te kwellen, nood of ongemak veroorzaken aan een individuele persoon of organisatie. U kunt niet de Website te publiceren, plaatsen, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden van onwettig, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of aanstootgevende inhoud of te veroorzaken of een onrechtmatige daad bevorderen.
 2. De Website aan u ter beschikking is gesteld voor uw wettige, persoonlijk, niet-commercieel gebruik alleen. U kunt toegang krijgen tot en doorblader de Website alleen met behulp van commercieel beschikbaar, SSL-geschikt Web browsersoftware. U kan afdrukken of downloaden van de pagina's van de Website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u niet een van de pagina's of andere inhoud niet wijzigen en u niet verwijderen of wijzigen elke zichtbaar of niet-zichtbare identificatie, merken, mededelingen of disclaimers.

3. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerp rechten, octrooien, merk, handelsnaam en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerde) in en op de Website en alle inhoud op de site (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto's, toepassingen en informatie) behoren tot de Deurraam of haar licentiegevers (met inbegrip van andere gebruikers), of worden weergegeven met de toestemming van anderen die eigenaar zijn van de intellectuele-eigendomsrechten. U kan niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, aan te passen om afgeleide werken te maken, misbruiken, downloaden, posten, uitgezonden, doorsturen, beschikbaar maken voor het publiek, of anderszins gebruiken de Website inhoud op geen enkele manier met uitzondering van uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik tenzij u de schriftelijke toestemming van de Deurraam hebt. Gebruik van deze Website verleent niet een recht of licentie te gebruiken van enig copyright, recht ontwerpen of handelsmerk van de Deurraam.
 2. Wanneer downloads van software van derden beschikbaar worden gesteld op de Website, ze zijn eigendom van de licentiegever derde partij in kwestie en zal worden onderworpen aan alle bepalingen en voorwaarden toegepast door de desbetreffende licentiegever.

4. Reclame

 1. The Deurraam is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van enige sites van derden (d.w.z. die gecontroleerd door andere partijen dan de Deurraam met inbegrip van degenen die aanspraak maken kunnen als een "partner" van of "licentie" door de Deurraam) die zijn toegankelijk via de Website. De Website kan reclame voor en koppelingen naar andere Website of bronnen en bedrijven die worden geëxploiteerd door andere personen ("andere Sites") bevatten. Andere Sites zijn onafhankelijk van Deurraam, Deurraam is niet verantwoordelijk voor behandeling of evalueren en wij garanderen niet het aanbod van een van deze bedrijven of individuen of de inhoud van de andere Sites. Deurraam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, worden product en inhoud van al deze en eventuele andere derden koppelingen naar andere websites verstrekt uitsluitend voor uw gemak. Deurraam sponsort niet of onderschrijft andere Sites of hun inhoud of de goederen of services die beschikbaar zijn via die andere Sites. Andere Sites privacyverklaringen en andere voorwaarden voor het gebruik moet u zorgvuldig inspecteren.

5. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 1. De Website wordt verstrekt op een "as is" en "as available" basis en, in de ruimste mate toegestaan door de wet, de Deurraam sluit alle verklaringen of garanties (uitdrukkelijk of stilzwijgend gestelde bedrijfsvoorschrift), met inbegrip van de impliciete garanties van nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor doel. Terwijl de Deurraam redelijke inspanningen gebruikt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website juist is, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen of onjuiste inhoud. De Deurraam mogen geen enkele aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik of het vertrouwen op de inhoud van de Website en / of gebruik van de Website.
 2. The Deurraam gebruikt redelijke inspanningen om een snelle en betrouwbare service, maar worden uitgesloten in de ruimste mate toegestaan door de wet aansprakelijk voor verstoring van de Website, maar veroorzaakt, en/of voor de veiligheid van de diensten op de Website. Door het gebruik van de Website aanvaardt u dat de Deurraam niet garandeert dat de server of servers die de Website beschikbaar maken vrij van virussen of bugs zijn en dat het is uw verantwoordelijkheid om voldoende procedures en virus controleert (met inbegrip van anti-virus en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke eisen voor de gegevens die u verzendt naar of van de Website ontvangen.
 3. Ongeacht de aard van de schuldvordering of de redenen voor het verlies en schade, Deurraam aansprakelijkheid is beperkt tot alleen te verwachten en directe schade. Deurraam zal niet onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u of een andere persoon voor enig verlies van gebruik, verlies van productie, verlies van inkomen of winst (verwachte of anderszins), verlies van markten, economisch verlies, speciale, indirecte of gevolgschade of schade of schadevergoedingen, hetzij in contract, onrechtmatige daad of onder een andere theorie van wet of billijkheid, die voortvloeien uit, verband met, met betrekking tot het gebruik van de Website door u of enige andere persoon of.
 4. In geen geval zal de Deurraam totale aansprakelijkheid jegens u of een andere persoon voor alle vorderingen, procedures, verplichtingen, verplichtingen, schade, verliezen en kosten, hetzij in contract, onrechtmatige daad of enige andere theorie van wet of eigen vermogen, en ongeacht eventuele nalatigheid of andere schuld of wangedrag door Deurraam of elke persoon voor wie Deurraam verantwoordelijk is, overschrijden de mindere van €25,00 of de aankoopprijs van het Item dat is het onderwerp van de vordering.
 5. Tenzij anders vermeld, de Deurraam maakt geen garantie helemaal over goederen of diensten gekocht of verkregen of aangeboden door gebruik te maken van de Website of rechtstreeks of anderszins. Een relatie die u kan aangaan met een derde partij is een zaak uitsluitend voor u en de derde partij en de Deurraam is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen dan ook en echter zij kunnen voortvloeien uit die relatie.

6. Vergoeding

 1. Maakt gebruik van de Website, u gaat ermee akkoord te vergoeden de Deurraam en een van haar trustees, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren van en tegen alle en eventuele kosten, verliezen, verplichtingen, schade en kosten opgelopen of geleden en alle claims of gerechtelijke procedures die worden gebracht of bedreigd die voortvloeien uit uw gebruik van of gedrag op de Website en / of een schending van de voorwaarden en de voorwaarden voor het gebruik van de Website.

7. Beëindiging van toegang tot de Website

 1. The Deurraam mag de bepaling van de Website beëindigen of uw toegang tot alle of een deel van de Website beperken als ieder geval buiten haar redelijke controle verhindert dat de Deurraam voortzetting van de Website.
 2. The Deurraam behoudt het absolute recht met of zonder kennisgeving aan te voorkomen dat u toegang tot de Website gedeeltelijk of geheel waar naar het eigen goeddunken van de Deurraam het wordt beschouwd als dat u zijn overtreden of de bepalingen en voorwaarden van gebruik van deze Website hebben overtreden.

8. Niet-handhaving van de rechten van de Deurraam

 1. In het geval dat de Deurraam niet uitoefenen of afdwingen van enig recht in deze bepalingen en voorwaarden, doet dit geen afstand doen van de Deurraam recht af te dwingen dat recht op een later tijdstip of op een andere gelegenheid.

9. Geldigheid van deze bepalingen en voorwaarden

 1. Als een van de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de Website zijn bepaald als onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar uit hoofde van de wetten van een staat of het land waarin deze bepalingen en voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan is de mate en onder de bevoegdheid in die Term en voorwaarde is onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar, het worden geschrapt uit deze voorwaarden en voorwaarden en de resterende bepalingen en voorwaarden zullen blijven worden bindende en afdwingbare.

10. Gegevensbescherming

 1. The Deurraam zal alleen maar maken gebruik van alle persoonlijke informatie verzameld tijdens uw gebruik van de Website overeenkomstig de huidige EU-wetgeving inzake gegevens en het privacybeleid Deurraam.

11. Toepasselijk recht of bevoegdheid en rechtskeuze

 1. Deze voorwaarden en alle daarmee verband houdende vraagstukken worden uitsluitend beheerst door de wetten van de Republiek Letland.

12. Privacybeleid

 1. The Deurraam is geëngageerd aan het beschermen van uw privacy en veiligheid. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt, zal de Deurraam dat informatie overeenkomstig dit beleid behandelen. We begaan om ervoor te zorgen uw volledige vertrouwen en tevredenheid in de manier waarop wij uw informatie gebruiken.
 2. De meeste functies op www.conifer-encyclopedia.com (de "Website") kan worden gebruikt zonder openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Uitzonderingen op dit omvatten, maar zijn niet beperkt tot, formulieren, pre-orderen contactformulieren.
 3. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke informatie op de Website u delen die informatie met de Deurraam alleen tenzij anders vermeld. Waar de Deurraam heeft gearrangeerd voor een ander bedrijf om vast te leggen gegevens of om te voldoen aan een service namens haar, dit wordt uitgevoerd onder contract overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming.
 4. The Deurraam mag de informatie die u voor een of meer van de volgende handelingen verstrekt gebruiken:
 5. om te communiceren met u over het werk en de aanbiedingen van de Deurraam;
 6. afzet;
 7. vervulling van pre-orden voor goederen en diensten;
 8. klanttevredenheidsonderzoeken.
 9. Door de Deurraam Website u akkoord gaan met de Deurraam Privacy Policy te gebruiken. De Deurraam kan veranderen dit privacybeleid van tijd tot tijd. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid regelmatig te controleren. U wordt geacht te hebben aanvaard elke amendementen op het privacybeleid als u maken gebruik van de Website blijven na een wijziging van het privacybeleid is geboekt.

13. Andere

 1. u uitdrukkelijk verzoek en vereisen dat deze voorwaarden en bepalingen worden opgesteld in het Engels.
 2. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze voorwaarden en bepalingen zijn voorbehouden aan Deurraam.
 3. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

14. Contact en communicatie

 1. Als u vragen over enig onderdeel van deze algemene voorwaarden en het privacy-beleid hebt, neem contact op met: contacts@conifer-encyclopedia.com
 2. Wanneer u Deurraam bezoekt of e-mail naar ons verzendt, communiceert u met ons elektronisch. Communicatie die naar Deurraam door middel van de Website of e-mail worden verzonden worden niet beschouwd als geleverde of effectieve tenzij en totdat zij daadwerkelijk worden ontvangen en door Deurraam verwerkt ' verantwoordelijke vertegenwoordiger. U stemt in met het ontvangen van mededelingen van ons elektronisch. Wij zullen met u communiceren per e-mail of door het plaatsen van mededelingen op de Website. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan elke wettelijke verplichting dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden.

15. daarin de bestel instructies

Om de bestelling te voltooien:

 1. Bezoek sectie volgorde op onze homepage op www.coniferworld.com/ shop.php.
 2. Encyclopedie van coniferen aan je winkelmandje door te klikken op de knop toevoegen aan mandje toevoegen.
 3. Na de encyclopedie van coniferen toevoegen aan je winkelmandje, gelieve te veranderen de hoeveelheid van de boeken u wil voor orde en de valuta van de orde indien nodig. Klik op Update om te redden van de informatie.
  Om toe te voegen een kortingscode indien van toepassing:
  Voeg de kortingscode in uw winkelmandje voordat u verdergaat met uw bestelling, in het veld kortingscode aan de bovenkant van de pagina. Houd er rekening mee Klik op de Update om de ingevoerde gegevens opslaan.
  Als u hebt gecontroleerd de valuta, de hoeveelheid van uw bestelling en de kortingscode indien beschikbaar voor uw bestelling hebt ingevoerd, kunt u doorgaan met je bestelling door te klikken op de knop Doorgaan naar de kassa.
 4. Na indrukken van de knop Doorgaan naar de kassa, volg de instructies online en schrijven gegevens in de betreffende velden vereiste. Om door te gaan, zul je een account aanmaken op onze homepage. Gelieve Volg de instructies online. Wij delen niet uw persoonlijke gegevens!
  E-mail adres en telefoon nummer wordt gebruikt door de koerier om de levering van encyclopedie voor u regelen.
 5. Na het invoeren van het e-mailadres en wachtwoord voor uw online account op onze homepage, gelieve te herinneren om te valideren uw e-mailadres door te controleren uw postvak in en te klikken op de bevestigingslink, die zal worden verzonden naar uw e-mailadres.
 6. Nadat u uw online account hebt gemaakt en zich hebt aangemeld om door te gaan met de volgorde van de encyclopedie van coniferen, Selecteer a.u.b. uw land van de levering. Als u namens een bedrijf koopt zal u worden gevraagd als heb je een geldig BTW-nummer in één van de landen van de Europese Unie. Als u Ja selecteert zal u zitten kundig voor toevoegen uw BTW nummer. Als u niet over een geldig BTW beschikt nummer of u niet willen kopen encyclopedie van coniferen namens een bedrijf, dan Selecteer Nee en volg de instructies online.
 7. Na het selecteren van het land van de levering van uw bestelling, u zal worden gevraagd om uw volledige adres voor facturatie en levering. Na het invoeren van de geldige facturerings- en leveringsadres, klik op de Update aan de onderkant van de pagina om uw gegevens opslaan. Nadat u uw gegevens hebt opgeslagen, klik dan op Doorgaan om door te gaan met uw bestelling.
 8. Na het invoeren van het adres voor facturatie en levering, u zal zitten kundig voor zien uw Orderinformatie in de sectie Controleer uw bestelling. Gelieve te controleren of alle ingevoerde informatie juist is en als u veranderen willen zou, klik dan op wijzigen. U zal zitten kundig voor zien verzendkosten en BTW, indien van toepassing bij deze stap.
  Voer de captcha code aan de onderkant van de pagina ter bevestiging van uw bestelling en klik op verder om door te gaan met uw bestelling.
 9. Na het bekijken van details van uw bestelling, u zal zitten kundig voor Selecteer de betalingsmethode, waarmee u zou willen betalen voor uw bestelling.
  Twee betalingsopties zijn beschikbaar op onze homepage: 1. betaling via Paypal en Credit/Debit Cards of 2. Betaling per overschrijving. Moet u een van de meest geschikt is voor u om uw bestelling te voltooien op onze homepage geboden betalingsopties.
  Als u Paypal/Credit/Debit Card betalingsoptie selecteert, zal u worden overgedragen aan beveiligde betaling transactie pagina PayPal. U kunt op twee manieren betalen – als u zijn geregistreerd bij PayPal - met PayPal-account of als u nog geen een PayPal account, selecteer niet een PayPal-account hoeft zal hebben? om te betalen met Credit-/ debitcard, zonder te registreren om PayPal.
  Als u betaling optie - overschrijving op onze homepage, ziet u alle nodige betalingsgegevens met een optie voor het afdrukken of weergeven van een Pro-forma factuur, dat orders samenvat en alle nodige betalingsdetails zal bevatten als goed. Zorg ervoor dat u uw bestelnummer verwijzing wanneer een betaling via bankoverschrijving.
  Zodra we de bevestiging van uw betaling krijgen zal, zullen we een verzending van encyclopedie vanuit ons magazijn gelegen in UK, Swindon naar uw leveringsadres. Levertijden in het Verenigd Koninkrijk zijn 3-4 werkdagen, in Europa is 4-6 werkdagen, andere landen 14 werkdagen.
  Handelsfactuur zal worden gemaild naar je nadat we hebben ontvangen van je betaling en levering van encyclopedie gerangschikt.